Analyse & Advies

U kunt bij onze adviseurs terecht voor: marktverkenning, evaluatieonderzoek, monitoring, organisatieanalyse en -advies, effectmeting en arbeidsmarktanalyse.

De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Wij komen graag bij u langs, om samen te kijken op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken die bij u spelen.

Onderzoek naar werkverhoudingen

De vraag

Bij een onderwijsinstelling (60 medewerkers) staat de organisatie al enkele jaren onder druk. Er hebben meerdere managementwisselingen plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Het ondersteunend personeel is beperkt aangestuurd. Bij meerdere medewerkers is de emotionele beleving van de werkverhoudingen negatief. De problemen spelen breed in de organisatie en tussen verschillende niveaus en al langere tijd. Om de problematiek te kanaliseren zijn er binnen de organisatie enkele wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben nog niet bijgedragen aan het gewenste resultaat. De onderwijsorganisatie heeft Breuer Institute gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen om de problematiek binnen de school in Groningen in kaart te brengen. Op basis van de bevindingen en te trekken conclusies verwacht de onderwijsorganisatie bruikbare aanbevelingen te ontvangen. Deze moeten de organisatie de weg wijzen om weer goed te kunnen functioneren. Met als doel dat de leerlingen de begeleiding en scholing krijgen die zij nodig hebben.

Het antwoord

Door middel van kwalitatief onderzoek is de problematiek in kaart gebracht. Hiervoor zijn individuele en groepsgesprekken gevoerd met leiding  en medewerkers van de school en de overkoepelede onderwijsorganisatie. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de manier van werken binnen de organisatie, de stijl van leidinggeven en het effect hiervan op de werkbeleving van de medewerkers. Tevens is hierbij de vraag gesteld welke maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren.

De opbrengsten

De aanbevelingen richtten zich op het herstel van verhoudingen, in het bijzonder op het instellen van leiderschap dat visie heeft en uitdraagt, regie en sturing geeft, structuur en duidelijkheid biedt en voor langere tijd en dagelijks aanwezig is.  Daarbij is uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor teamontwikkeling, waarbij medewerkers handvatten worden geboden, zodat ze gaan doen wat ze weer moeten doen. En ontwikkel strategisch personeelsbeleid gericht op kwaliteit van de school.

De genomen stappen

 • Individuele en groepsgesprekken.
 • Analyse van uitkomsten gesprekken.
 • Rapportage met conclusies en aanbevelingen.
 • Presentatie van uitkomsten onderzoek aan opdrachtgever en medewerkers.

Korte doorlooptijd tussen begin onderzoek en presentatie uitkomsten onderzoek

Belangrijke succesfactoren

Geen hoogdravende academische rapportages, maar praktijkgerichte aanbevelingen

Samenwerking twee onderwijsinstellingen

De vraag

Twee onderwijsinstellingen moeten investeren in de huisvesting. Onder één dak gaan wonen geeft extra financiële ruimte om de kwaliteit daarvan te verhogen. Hoe geven we dat vorm? En onder welke voorwaarden?

Het antwoord

Werken beide organisaties vanuit een gedeelde visie op het onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Is er voldoende onderling vertrouwen om onder één dak te kunnen wonen en werken? Hoe geef je dat vorm en inhoud? Vragen waar Breuer Institute als onafhankelijke partij antwoord op wil krijgen om vorm en inhoud te kunnen geven aan de samenwerking.

De opbrengsten

Een ‘samenlevingscontract’ dat recht doet aan de wensen van beide partijen zonder dat het verzandt in ‘gestold wantrouwen’. Of de conclusie dat het een onbegaanbare weg is.

 “Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt ernaast.”

De genomen stappen

Interviews met beide partijen, gezamenlijke visie formuleren, voorwaarden voor de samenwerking inventariseren en toetsen op haalbaarheid. Concept overeenkomst maken.

Belangrijke succesfactoren

Onder hoge tijdsdruk snel tot de kern komen, beide partijen stimuleren tot volledige openheid, geen verborgen agenda’s accepteren, bruggen bouwen, denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden.

Strategische personeelsplanning en advies voor toekomst

De vraag

Organisaties vragen zich af of zij met het huidige personeelsbestand voldoende zijn toegerust voor de toekomst. Vergrijzing en krimp spelen daarbij een rol. Hoe is de leeftijdsverdeling van ons personeelsbestand? Is er ruimte om nieuwe mensen aan te nemen of moeten we krimpen? Zijn medewerkers kwalitatief voldoende uitgerust voor verandering en vernieuwing?

Het antwoord

Breuer Institute maakt aan de hand van de managementinformatie van organisaties een analyse van het huidige personeelsbestand, wat er volgens prognoses nodig is in de toekomst en wat de organisatie kan doen om te anticiperen op de toekomst.

De opbrengsten

Met de opbrengsten van het onderzoek en de analyse:

 • Ziet een organisatie hoe ze er op gebied van personeel voor staat.
 • Wat er nodig is in de toekomst.
 • Waar de mismatch zit (kwantitatief en kwalitatief).
 • Welke interventiemogelijkheden er zijn op individueel niveau.

De organisatie ontvangt de analyse van het totale personeelsbestand met daarin opgenomen informatie per individuele medewerker. Tevens ontvangt de organisatie een plan van aanpak waarin is aangegeven hoe ze zich kan voorbereiden op de toekomst. Beide documenten worden in afstemming met de opdrachtgever opgesteld en tussentijds besproken.

De genomen stappen

Allereerst bespreken we het doel van de strategische personeelsplanning. Vervolgens maken we een quickscan van het personeelsbestand, dit bespreken we met de opdrachtgever (vaak sluit daarbij een afvaardiging van de organisatie aan met onder andere de MR/OR aan). Op basis van de eerste uitkomsten bepalen we gezamenlijk waar het plan van aanpak/advies voor de toekomst specifiek op gericht moet zijn. Opleveren analyse totaaloverzicht personeelsbestand en plan van aanpak en advies voor de toekomst.

Belangrijke succesfactoren

Breuer Institute voert in nauwe samenwerking met de opdrachtgever de opdracht uit. Op die wijze krijgt de organisatie een plan op maat en is er alvast afstemming over de interventiemogelijkheden.

Toekomstbestendigheid Praktijk Onderwijs

De vraag

Het praktijkonderwijs is door o.a. de ontwikkelingen met Passend Onderwijs en de advies- en aanmeldingsprocedure vanuit het primair (speciaal) onderwijs onderhevig aan veranderingen. De volgende vragen staan centraal:

 • Welke gevolgen hebben de veranderingen c.q. de ontwikkelingen op het continueren van praktijkonderwijs?
 • Welke verschillende mogelijkheden zijn er om in de toekomst praktijkonderwijs succesvol aan te blijven bieden?

Het antwoord

Breuer Institute heeft onderzoek en analyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van intern beschikbare informatie van de onderwijsorganisatie en (groeps)interviews met de verschillende doelgroepen: toeleverende scholen, ouders/verzorgers, medewerkersteam PrO en VMBO en voorzitters van Samenwerkingsverbanden PO en VO.

De opbrengsten

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een rapport opgeleverd met een analyse van het effect van de veranderingen c.q. ontwikkelingen op het praktijkonderwijs en een schets van de verschillende scenario’s (incl. kansen en risico’s) waarmee het praktijkonderwijs aangeboden kan blijven worden. Dit biedt de school een basis voor de te maken strategische keuzes voor de toekomst.

 “Adviseurs Breuer zijn meesters in luisteren” –  de heer J. Vogel, voorzitter CvB CSG Liudger

De genomen stappen

 • Formeren regiegroep vanuit de PrO organisatie.
 • Samen met de regiegroep definiëring onderzoeksvragen, formuleren criteria toekomstige scenario’s en vaststelling aanpak.
 • Interne en externe analyse; op basis van de kwantitatieve data wordt vervolgens bepaald welke vragen er gesteld moeten worden en aan wie.
 • Gesprekken met interne en externe stakeholders.
 • Presentatie van de uitkomsten aan de hand van een SWOT-analyse.
 • Uitwerken mogelijkheden/scenario’s, kansen en risico’s.
 • Presentatie scenario’s aan 1. De regiegroep en 2. Het medewerkersteam PrO, incl afvaardiging vmbo.
 • Oplevering eindrapportage en advies.

Belangrijke succesfactoren

De regie op het onderzoeksproces wordt gezamenlijk uitgevoerd door opdrachtgever en Breuer Institute. Deze regiegroep komt bij start van het onderzoek en na elke processtap bij elkaar om de voortgang en uitkomsten te bespreken en afspraken te maken over het vervolg.