Deskundigheidsbevordering

U kunt bij de adviseurs van Breuer Institute terecht voor onder andere: training & scholing, professionalisering, kennis delen en leven lang leren.

De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Wij komen graag bij u langs, om samen te kijken op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken die bij u spelen.

De oudere collega als coach

De vraag

Hoe zorgt u er als werkgever voor dat kennis en ervaring in de organisatie blijkt? Welke rol kunnen oudere werknemers daarin vervullen? Hoe zorgt u er als werkgever voor dat (nieuwe) jonge medewerkers goed worden ingewerkt? En dat ze toegerust zijn op de nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie?

Het antwoord

De scholing ‘coachingsvaardigheden’ kan een antwoord zijn. De scholing stelt collegiaal leren centraal. In deze aanpak leert de oudere medewerker met deze aanpak leert de oudere medewerker om op een professionele manier een jonge collega te coachen. Het is meer dan alleen de ‘meester-gezel’ relatie waarbij het vakmanschap centraal staat. Collegiale coaching biedt de mogelijkheid om ook de bredere professionele leervragen van de jonge medewerker aan de orde te stellen; beroepsdillemma’s, omgang met collega’s en leidinggevenden. Hoe wordt ik effectief in mijn (nieuwe) professionele rol?

De opbrengsten

 • De oudere medewerker herkent de leervraag van de jonge collega.
 • De oudere medewerker is in staat om aan de hand van de vraag van de jonge collega te beoordelen welke rol gevraagd wordt; coach, mentor of adviseur.
 • De oudere medewerker kan die rollen vervullen en weet wat zijn/haar sterke punten zijn en welke leerpunten hij/zij daar nog in heeft.
 • De jonge collega kan effectief en professioneel functioneren.
 • Kennis en vaardigheden blijven behouden voor de organisatie.

De opzet

 • Twee groepsbijeenkomsten van een dagdeel (met 8 deelnemers). Aan de orde komen theorie en modellen over ‘de collega als coach’ en praktische oefeningen in leergroep.
 • Praktische oefening in de praktijk op de werkvloer.
 • Twee terugkombijeenkomsten van twee uur waarin de ervaringen op de werkvloer worden verwerkt.

Interesse?

De scholing wordt verzorgd door een gecertificeerd coach/supervisor van Breuer Institute. Neem contact op met Breuer Institute via T (050) 312 62 26 of E secretariaat@breuerinstitute.nl.

Zicht op eigen werk

De vraag

Op 1 januari 2015 zijn 3 majeure decentralisaties ingevoerd: de jeugdzorg, delen van de AWBZ naar de WMO en de Participatiewet. Voor gemeenten een grote verandering, maar zeker ook voor de uitvoeringsorganisaties die daar mee te maken hebben. Niet lang daarvoor is passend onderwijs ingevoerd: decentralisatie van de speciale onderwijsvormen/-ondersteuning naar de gezamenlijke schoolbesturen. Het Poortje, instelling voor intensieve gedwongen behandeling en begeleiding van jeugdigen, wordt hier direct mee geconfronteerd; zowel vanuit Portalis (school voor speciaal onderwijs) als binnen Wilster (jeugdzorg; begeleiding, behandeling en intramurale zorg). De medewerkers van beide organisaties hebben kennis nodig van deze veranderingen en de betekenis daarvan voor hun werk.

Het antwoord

Breuer Institute heeft op maat een scholingsaanbod ontwikkeld van een dagdeel voor medewerkers van Portalis en de Wilster. Passend onderwijs en de gemeentelijke decentralisaties zijn in algemene zin en in samenhang gepresenteerd. Aan de route van onderwijs naar betaald werk zonder startkwalificatie (route Arbeid) werd specifiek en uitgebreid aandacht besteed. De eigen casuïstiek vormde het materiaal waar mee de ‘theorie’ door de deelnemers actief werd vertaald naar de dagelijkse praktijk.

De opbrengsten

 • Deelnemers kennen en begrijpen de nieuwe omgeving (passend onderwijs, arbeidsvermogen/ doelgroep register, loonkostensubsidie/job coaching, no-riskpolis en de rollen/verantwoordelijkheden van school, gemeente en UWV).
 • Deelnemers begrijpen de complexe, nieuwe wereld en weten wat de betekenis is voor hun eigen werk.

 “Heldere duidelijke uitleg met nuttig en concrete aanknopingspunten. Begeleiding was kundig, lekker vlot en met humor”.

De genomen stappen

Na opdrachtverstrekking start met intakegesprek met 2 medewerkers Portalis en Wilster om kennisniveau en wensen te inventariseren. Vervolgens casuïstiek verzameld dat dient als werkmateriaal tijdens de scholingsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst informatie presenteren (PowerPoint/hand-out) met direct gelegenheid praktijkvragen te stellen. Tot slot (eigen) casuïstiekbespreking in subgroepen.

Belangrijke succesfactoren

 • Op alle domeinen van het educatief-sociaal-maatschappelijk veld hebben we actuele kennis in huis; vertalen van de nieuwe, complexe wereld naar het werk van alle dag.
 • Met een helicopterview leggen we verbindingen tussen de sectoren; dit helpt de deelnemers om vanuit een andere bril te kijken.
 • Beleid-, wet-& regelgeving en actuele ontwikkelingen vertalen naar een methodisch trainingsprogramma voor professionals.