Procesbegeleiding

U kunt bij onze adviseurs terecht voor: coaching, mediation, teamontwikkeling, samen leren, publiek/private samenwerking, procesbegeleiding en dagvoorzitterschap.

De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Wij komen graag bij u langs, om samen te kijken op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken die bij u spelen.

De directeur als manager van emoties

De vraag

In het primair onderwijs staat het jonge kind centraal. De eisen aan de school zijn hoog…. opbrengsten, veiligheid, zorg. Passend onderwijs vraagt om nieuwe vaardigheden en een flexibele houding van het team. Ouders stellen zich naar de school vaak op als kritische consumenten. Juist als zij voor hun kind extra zorg en aandacht vragen. Soms doen zij dit direct naar leerkracht of directeur, soms via de MR. Van de schooldirecteur vraagt dit om een effectieve balans tussen meebewegen en grenzen stellen.  Een ervaren directeur met een open houding naar zijn omgeving wordt voor het eerst geconfronteerd met verbaal zeer agressief gedrag van ouders naar een leerkracht. Dit raakt hem en hij vraagt zich af hoe hij daar in de toekomst beter mee om kan gaan.

Het antwoord

Vier coachingsgesprekken. Daarin stond reflectie op het bijstellen van de houding en verwachtingen van de directeur centraal. Niet iedereen is van goede wil, het vertrouwen niet verliezen.

“Ik heb bevestiging gekregen in wie ik ben en ben ge-updated in wat dat voor mij betekent.”
“Mooi als het hek openstaat, maar goed om te weten wanneer het dicht moet.”

De genomen stappen

Breuer Institute voert allereerst een kennismakings-/intakegesprek met de schooldirecteur. In dat gesprek wordt de vraag helder geformuleerd.Daarna wordt er een drie-gesprek gevoerd (opdrachtgever/werkgever, schooldirecteur en coach) om de vraag en doelstelling voor het coachingsgesprek te bespreken. Daarna start het traject. Dit kan varieren van 4 tot 6 gesprekken; waarbij maandelijks een gesprek plaatsvindt.

Belangrijke succesfactoren

De coach confronteert en spiegelt, dit gebeurt met behoud van de relatie. De coach gebruikt beelden en modellen in het traject met praktische toepassingen, waarmee de directeur zelf aan de slag kan in de praktijk.

Teamcoaching welzijnsinstelling

De vraag

Na een moeizame aanloop zijn twee welzijnsinstellingen gefuseerd tot een nieuwe organisatie. Die bestaat uit drie dorpenteams. In de teams zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd die samen een nieuwe praktijk ontwikkelen. De vraag aan Breuer was tweeleding:

 • Hoe geven wij na de fusie de samenwerking vorm?
 • Hoe voeren wij gezamenlijk een nieuwe werkwijze in?

Het antwoord

Breuer Institute bespreekt de opdracht met de opdrachtgever en vertaalt dit tijdens een startbijeenkomst met betrokkenen, naar gezamenlijke doelen en een aanpak. Dit betekent een maatwerk aanpak per team, van meerdere sessies. Daarbij worden na elke sessie heldere afspraken gemaakt en vervolgstappen afgesproken. Breuer heeft ook de teamleiders gecoached in hun veranderende rol. Er is afgesloten met een gezamenlijke evaluatiebijeenkomst om de voortgang af te stemmen en van elkaar te leren.

De opbrengsten

Betere samenwerking binnen het team met nieuwe afstemming tussen verschillende disciplines. Duidelijke profilering van de organisatie in de gemeente en de verschillende dorpen.

“Breuer is het best in het “vrij” werken met een team. Verzamelen wat speelt, confronteren en ruimte geven. In die rol heeft Breuer alle aandacht van en voor het team”.
Hij maakt snel en op een heel eigen manier contact. Contact is de kern, men ervaart oprechte interesse. Hij kan daarom confronteren met behoud van relatie”.

De genomen stappen

 • Gezamenlijke startbijeenkomst met vaststellen van doelen en aanpak
 • Maatwerk per team (sessies)
 • Coaching teamleiders
 • Gezamenlijke evaluatiebijeenkomst

Belangrijke succesfactoren

Hanteren van concrete modellen helpt bij het ontwikkelen van een gezamenlijke taal en praktijk.

Ondersteuning medezeggenschap

De vraag

Een internationaal opererende handelsonderneming wenst als bedrijf een strategische heroriëntatie door te voeren. Deze strategiewijziging zal leiden tot een reorganisatie met personele gevolgen. De Ondernemingsraad wordt met deze strategiewijziging geconfronteerd en wenst inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.

Het antwoord

Breuer ondersteunt, adviseert en begeleidt de Ondernemingsraad:

 • Over de te kiezen prioriteiten en de te volgen strategie en werkwijze; dit met het oog op wezenlijke invloed op de te nemen besluiten in het kader van het reorganisatietraject; daarbij is de OR gecoacht in de prioriteitstelling van de eigen werkzaamheden (hoofdzaken versus details).
 • Inhoudelijk, procesmatig en procedureel bij de beoordeling van de voorgenomen organisatorische wijzigingen in het kader van het reorganisatietraject en alle onderwerpen (onder andere van financieel-technische aard) die daarmee verband houden.
 • Bij de ontwikkeling van een eigen visie op de voorgenomen organisatorische wijzigingen om de consequenties hiervan in perspectief te kunnen beoordelen.

De opbrengsten

Een invloedrijke Ondernemingsraad, die vroegtijdig betrokken wordt in het reorganisatietraject en de belangen van zowel de onderneming als de medewerkers weet te positioneren.

De genomen stappen

In regelmatige afstemming met personeel ( en vakbonden) komen tot een zowel procesmatig als inhoudelijk gedragen advies.

Belangrijke succesfactoren

Op een constructieve wijze heeft Breuer de verbinding weten te behouden tussen de bestuurder en de medezeggenschap.

Onafhankelijk voorzitter

De vraag

22 bestuurders van VO en MBO-scholen in een onderwijsregio onderkennen dat er vraagstukken zijn waarbij informatie uitwisseling, afstemming en samenwerking leidt tot beter onderwijs. Breuer Institute is gevraagd de onderwijsbestuurders te ondersteunen en adviseren bij de oprichting van een bestuurlijk platform en daarna de rol van onafhankelijk voorzitter op zich te nemen. De onafhankelijk voorzitter moet met kennis van zaken, zowel het proces ondersteunen als inhoudelijk adviseren.

Het antwoord

Breuer Institute heeft ondersteuning geboden bij de totstandkoming: verkenning wensen/deelname bestuurders en vormgeving van de opzet/werkwijze van het platform. Breuer Institute vervult de rol van onafhankelijk technisch voorzitter alsmede het platformsecretariaat. Tevens wordt ondersteuning geboden aan de bestuurscommissies (accent op procesmatig/faciliterend). Daarnaast worden, op verzoek, onderzoek- en adviesopdrachten uitgevoerd.

De opbrengsten

 • Rolinvulling als onafhankelijk voorzitter (vanaf 2012- heden) naar tevredenheid van de opdrachtgevers.
 • De daling van de leerlingaantallen in beeld (per school, per gemeente, per regio incl. leerling stromen) voor de periode tot 2030.
 • Bestuurlijke ondertekening Onderwijsmanifest Krimp en Kwaliteit (samen verantwoordelijk voor het onderwijs in de gehele onderwijsregio in een krimpsituatie).
 • Invoering van MBO-Entree waarbij er een sluitende en uniforme aanpak is voor alle aanmelders geldend voor de gehele onderwijsregio.
 • Gesprekspartner namens het onderwijsveld voor externe partijen (o.a. provincie, VO-raad, Nationaal Coördinator Groningen).
 • Meerdere bestuurscommissies die thematisch verantwoordelijk zijn (o.a. krimp/herinrichting, LOB, invoering Entree, spreiding techniekvoorzieningen).

De genomen stappen

 • Verkennende gesprekken met bestuurders.
 • Procesregie voeren waaronder planning en organisatie.
 • Extern aanspreekpunt.
 • Voorbereiding, agendering en verslaglegging bijeenkomsten.

Belangrijke succesfactoren

De bestuurders zijn en blijven verantwoordelijk.  Deze worden door Breuer Institute gefaciliteerd, geïnformeerd (gevraagd en ongevraagd) en geadviseerd (gevraagd). Samenhang en voortgang borgen vanuit inhoudelijke en procesmatige invalshoek, dat is onze kracht.

Route Arbeid

De vraag

Eén kind – één plan; het uitgangspunt dat door iedere gemeente wordt nagestreefd. De decentralisaties Passend Onderwijs, Jeugdzorg, delen van de AWBZ en de Participatiewet geven scholen en gemeenten ruimte om maatwerk te bieden. Hoe zorgen we ervoor dat dit niet leidt tot grote verschillen in aanbod, dienstverlening voor kinderen, gezinnen die in verschillende gemeenten wonen?

Het antwoord

In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord Drenthe werken scholen en gemeenten samen om het traject naar werk voor jongeren van het Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te organiseren en te borgen. Breuer Institute (in samenwerking met CMOStamm) heeft dit ontwikkelings- en implementatieproces begeleid onder de titel Route Arbeid in de rol van procesmanager. Activiteiten:

 • Samen met scholen, gemeenten, UWV en MEE Groningen bewaken en analyseren van de voortgang.
 • Bedenken van oplossingen voor vraagstukken.
 • Opstellen van een jaarprogramma.
 • Begeleiding stuurgroep en coördinatorenoverleg.
 • Organiseren scholingsbijeenkomsten en professionalisering.
 • Ontwikkelen monitorsysteem.

De opbrengsten

 • Twee gescheiden werelden (scholen en gemeenten) hebben elkaar leren kennen en werken samen.
 • Er is een gezamenlijke (samenwerking school en gemeente bij iedere jongere),  sluitende (alle jongeren) en integrale (1 benadering/aanpak van de jongere naar werk) gerealiseerd.
 • De 22 scholen en 27 gemeenten hanteren één aanpak/methodiek: 4-fasen/model vanaf 14 jaar tot 27 jaar.
 • Instrumenten zoals loonkostensubsidie, jobcoaching zijn ook voor de doelgroep 16-17 jarigen en niet uitkeringsgerechtigden beschikbaar.
 • PrO-/VSO-jongeren zijn in beeld bij werkgeversadviseurs van de Werkpleinen en worden actief bemiddeld naar werk. Onder meer via ‘meet en greetsessies’ jongeren-werkgevers.
 • Een operationeel monitorsysteem (webapplicatie Intergrip module Overstap PrO-VSO-Entree) geeft inzicht in de status (onderwijs, arbeid, dagbesteding) van elke jongere (inclusief contactpersoon school en contactpersoon gemeente).
 • Eind 2016 is er breed commitment bij de stakeholders (scholen, gemeenten, UWV en MEE) op de aanpak Route Arbeid. Besloten is de aanpak te continueren en structureel te borgen middels een arbeidsmarktbrede coördinator Route Arbeid en 6 subregiocoördinatoren aangesteld uit eigen middelen.
 • De arbeidsmarktregio Groningen wenst de benadering/aanpak van Route Arbeid Voor Pro en VSO verder door te ontwikkelen op de onderdelen:
  • Leren/werken (tijdens en na school)
  • Afstemming en samenwerking uit te breiden naar de sociale teams: één jongere – één plan onderwijs-werk-jeugdhulp/zorg.
  • Werk en werkgelegenheid voor PrO/VSO-jongeren: additioneel werk, afspraakbanen, beschut werk (arbeidsmatige dagbesteding).
 • De ambitie en wens om de aanpak en benadering Route Arbeid uit te breiden naar (Route) Dagbesteding en (Route) Entrée-Arbeid.

De genomen stappen

De procesbegeleider richt de projectorganisatie in, maakt een fasering van het project, doet voorstellen op basis van verkenning en analyses, signaleert en bewaakt de voortgang , de financiën en de koers en ondersteunt en begeleidt de het coördinatorenoverleg en de stuurgroep. Ook evaluatie en onderzoek is een taak van de procesbegeleider. Tot slot zorgt de procesbegeleider voor borging en overdracht.

Belangrijke succesfactoren

Breuer is in deze opdracht onderscheidend door haar brede ondersteuning en de benadering van co-creatie. Wij hanteren het uitgangspunt: de beste borging is dat de ’eigenaren’  zelf uitvoering  geven aan de projectactiviteiten. Als Breuer ‘organiseren’ wij een grote mate betrokkenheid en inzet van de samenwerkingspartners (scholen, gemeenten, UWV, MEE).