Projectmanagement & Coördinatie

U kunt bij onze adviseurs terecht voor: projectleiding, (interim)management, project- en procescoördinatie,, procesbegeleiding rond subsidieaanvraag.

De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Wij komen graag bij u langs, om samen te kijken op welke manier wij een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken die bij u spelen.

Noorderpoort Duurzaam 2016-2020

De vraag

MBO instelling Noorderpoort wil in 2020 het meest duurzame Regionaal Opleidings Centrum (ROC) zijn in Noord Nederland. Niet alleen fysiek, maar ook en vooral qua onderwijs en bedrijfsvoering. Hoe brengen we meer focus en samenhang aan? Hoe kunnen we de duurzaamheidsambitie verankeren in de dagelijkse gang van zaken in de organisatie, in de (beroeps)houding van de medewerkers en in de profilering van de organisatie?

Het antwoord

Breuer Institute levert een projectleider die de verschillende opvattingen en initiatieven rond duurzaamheid in één kader onderbrengt zodat de goede keuzes gemaakt kunnen worden.

De opbrengsten

Focus aanbrengen. Stap voor stap duurzaamheid verankeren op alle niveaus en in alle geledingen van Noorderpoort. Van curriculumontwikkeling tot personeelsbeleid, van onderwijsvisie tot inkoopbeleid, van student tot docent.

 “Duurzaamheid betekent per definitie effectief omgaan met je resources. Zeker als het gaat om het begrip duurzaamheid zelf.”

De genomen stappen

Verkenning (in en extern), plan van aanpak, communicatieplan, begeleiding concrete projecten.

Belangrijke succesfactoren

Kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen, weten wat het is om te werken in een onderwijsomgeving, geduld en doorzettingsvermogen.

Verzuim 18+

De vraag

Ziekteverzuim van MBO-leerlingen is in veel gevallen een signaal dat schooluitval aanstaande is. Ingrado, de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers, kreeg van het Ministerie van OCW de opdracht een project uit te voeren gericht op verzuim- en schooluitvalreductie. Ingrado heeft een externe projectleider ingehuurd om dit project op poten te zetten en tot een goed einde te brengen. Deze externe projectleider had hierbij deskundige ondersteuning nodig.

Het antwoord

Het project Verzuim 18+ heeft gedraaid onder de naam ‘We missen je’. Breuer Institute heeft daarvoor het volgende geleverd:

 • Leveren van de landelijk projectcoördinator gedurende bijna een jaar.
 • Leveren van een landelijk werkgroepleider.

De opbrengsten

 • Goedgekeurd projectplan en subsidietoekenning.
 • Project binnen een jaar opgestart, uitgevoerd en afgerond.
 • Vorming met 35 scholenclusters MBO die een gezamenlijke MBO-verzuimagenda voeren.
 • Duurzame opbrengsten in de vorm van beschikbare instrumenten verzuim18+.
 • Slotmanifestatie met meer dan 25 workshops en deelname van de Minister van OCW

De genomen stappen

 • Inventariseren van opvattingen en ideeën bij RMC-medewerkers en staf Ingrado
 • Vormgeven van het projectconcept en aanpak.
 • Opstellen projectplan en de subsidieaanvraag (€ 2 miljoen gevraagd-toegekend.
 • Voeren van de algehele projectcoördinatie in samenwerking met de projectleider waaronder voorbereiding en ondersteuning stuurgroep, landelijke coördinatiegroep, planning en organisatie.
 • Leveren van de projectleider van de landelijke werkgroep die regionaal de MBO-instellingen helpt bij het vormgeven van beleid en aanpak verzuim 18+ (totaal meer dan 35 regioclusters).
 • Opzetten en organisatie van de slotmanifestatie

Belangrijke succesfactoren

 • Samen met de kennisdeskundigen (RMC-medewerker en staf Ingrado) opstellen projectplan dat focust op acties die bijdragen aan het doel: voorkomen schooluitval middels tijdige verzuimsignalering.
 • Snelheid van handelen en uitvoeren.
 • Bewaken van en bijdragen aan de samenhang diverse projectlijnen (regionale aanpak, instrumenten, scholing/professionalisering, missie/visie).
Doorlopende LOB-leerlijn VO-MBO

De vraag

Het bestuurlijk platform VO-MBO Groningen heeft loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan. Ze willen daar gezamenlijk vorm en inhoud aan geven. Het platform heeft een gezamenlijke visie ontwikkeld en heeft Breuer Institute gevraagd om deze visie, samen met de scholen verbonden aan het platform, te operationaliseren tot een doorlopende LOB leerlijn VMBO-MBO.

Het antwoord

Breuer Institute heeft als projectleider de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Een inventariserend onderzoek naar de huidige LOB-activiteiten en -instrumenten in de scholen.
 • Werkgroepen samengesteld van decanen, mentoren en teamleiders en opdrachten geformuleerd.
 • Werksessies georganiseerd en begeleid met de werkgroepen.
 • Uitkomsten van de werkgroepen verwoord in bestuurlijke besluitnota’s.

De opbrengsten

De werksessies hebben geleid tot de volgende concrete opbrengsten:

 • Kadernotitie met een praktisch Gronings werkmodel LOB
 • Een doelstellingenmatrix per leerjaar vmbo met daarin per loopbaancompetentie doelstellingen en een keuze uit activiteiten.
 • Activiteitenoverzicht met LOB activiteiten.
 • Criteria voor een digitaal portofolio.

De opbrengsten zijn vertaald naar een aantal bestuurlijke besluitnota’s die hebben geleid tot gezamenlijke implementatie van de concrete opbrengsten in de scholen. Een belangrijke bij-opbrengst is dat werkgroepleden elkaar hebben leren kennen en een kijkje in elkaars school en werkwijze rondom LOB hebben gekregen. Op die manier hebben ze van elkaar geleerd en onderdelen van elkaar overgenomen.

De genomen stappen

 • Plan van aanpak gemaakt, met planning en verdeling van verantwoordelijkheden.
 • Werkgroepen geformeerd en in gezamenlijkheid opdrachten geformuleerd.
 • Bestuurscommissie geïnstalleerd.
 • Werkbijeenkomsten georganiseerd voor de werkgroepen.
 • Uitkomsten van de werkgroepen en opdrachten vertaald in bestuurlijke besluitnota’s.

Belangrijke succesfactoren

Door de opdracht in overzichtelijke onderdelen op te delen, is er toegewerkt naar tussenproducten en besluiten. Alle geledingen van de schoolorganisaties (bestuurders, management, mentoren en decanen) zijn geïnformeerd en betrokken, waardoor er draagvlak is ontstaan voor de aanpak. Inzet van de werkgroepleden was geconcentreerd rond de georganiseerde werkbijeenkomsten, waardoor het hen relatief weinig tijd en discipline koste.